Spontaniteit en seksueel zelfvertrouwen belangrijkste factor bij de keuze voor Cialis

Nieuwe analyses tonen aan dat mannen die behandeld worden met Cialis als gevolg van erectiestoornissen een significante tevredenheid tonen over de kwaliteit van de erectie alsook een grote tevredenheid over de hernieuwde seksuele ervaringen in het algemeen.

Uit een recente analyse blijkt dat van de mannen die een 20 mg dosis Cialis (tadalafil) als behandeling tegen een erectiestoornis kregen toegediend tot tachtig percent tevreden was met de hardheid van de erectie, en 76% rapporteerden een grote tevredenheid over de algemene seksuele belevenis die daarbij gepaard ging. Deze data werden vandaag, 6 december, voorgesteld op het zevende “Congress of the European Society for Sexual Medicine” (ESSM).

Zoals we kunnen afleiden uit deze data blijven mannen ook na herhaaldelijk gebruik zeer tevreden met de manier waarop dit geneesmiddel werkt, en met de resultaten die Cialis hen kan verschaffen,” vertelt onderzoeksleider en professor Hartmut Porst, uroloog/androloog fysicus in Hamburg en professor in de urologie aan de universiteit in Bonn. “Meer specifiek is het heel bemoedigend te zien dat mannen die gebruik maken van het erectiemiddel Cialis zo een grote tevredenheid over de kwaliteit van hun erectie tonen, en dat zij de kwaliteit van de seksuele contacten in het algemeen ook als bijzonder bevredigend ervaren.

De data zijn afkomstig van een geïntegreerde analyse over erectiestoornissen bij 2102 mannen die een 10 mg, 20 mg dosis of een placebo kregen. Telkens nadat een proefpersoon uit dit onderzoek seksueel actief was werd door hem een Seksuele Ontmoeting Profiel (SEP) ingevuld waarin vragen stonden over het slagen van succesvolle geslachtsgemeenschap (SEP3), de hardheid van de erectie, en de tevredenheid over de globale seksuele ervaring. De data uit beide laatste vragen werden pas geanalyseerd wanneer de vraag of er een succesvolle geslachtsgemeenschap werd bereikt positief werd beantwoord.

Bij de positieve antwoorden van SEP 3 antwoordde 80% van de mannen die een 20mg dosis Cialis innamen, en 66% van de mannen die een tien mg dosis Cialis innamen dat zij tevreden waren met de hardheid van hun erectie, in vergelijking met 52% van de mannen die een placebo innamen. Verder bleek dat 76% van de mannen die de 20mg dosis Cialis innamen en 63% van de mannen die de tien mg dosis Cialis gebruikten tevreden waren met de algemene seksuele ervaring. Dit in vergelijking met slechts 48% van de mannen die een placebo kregen. De meest vaak voorkomende bijwerkingen waren hoofdpijn, een verontruste maag en spierpijnen in de rug.

De tevredenheid van de patiënten wordt ook ondersteund door een andere studie waaraan 544 patiënten deelnamen die afstammen uit Oost-Europese en méditerrane streken. Gedurende meer dan zes weken hadden zij Viagra (Sildenafil citraat) ingenomen. De vier opeenvolgende weken van het onderzoek namen zij verder Viagra in waarna zij voor een periode van acht weken overstapten op Cialis. Tijdens de laatste weken van elke onderdeel van deze studie werd nagegaan in hoeverre poging tot het verkrijgen van succesvolle geslachtsgemeenschap door beide geneesmiddelen werd ervaren. Daarbij werd veel belang gehecht aan de factoren die een voorkeur van de patiënt voor een van beide geneesmiddelen veroorzaakten zoals planning van seks, tijdsbepalende factoren, spontaniteit en seksueel zelfvertrouwen.

Deze laatste drie werden onderzocht aan de hand van het gevalideerd vragenformulier “Psychological & Interpersonal Relationship Cases” (PAIRS schaal 1-4). Gedurende een aansluitend luik van het onderzoek werden de mannen gevolgd terwijl ze hierna de behandeling voortzetten met het geneesmiddel van hun keuze.

In dit onderzoek gaf 83,5% van de mannen de voorkeur aan Cialis boven Viagra. De vorsers noteerden dat vanaf het moment dat de patiënten begonnen met een behandeling met Cialis, zij ook onmiddellijk gebruik begonnen te maken van het voordeel van de langdurende werking van Cialis. De gemiddelde tijd (mediaan) tussen inname van het medicijn en het moment waarop de mannen een poging ondernamen tot geslachtsgemeenschap verkortte met 1,92 uur. Na inname van Viagra werd gemiddeld 3 uur gewacht alvorens over te gaan tot een seksuele daad, terwijl dit bij Cialis al na 1,08 uur het geval bleek. Er bleek ook dat veertig procent méér mannen een poging ondernamen tot geslachtsgemeenschap na vier uur. Dit was bij Viagra slechts het geval bij 38,8% van de mannen, terwijl dit bij Cialis oploopt tot 79 percent van de mannen. Twaalf uur na inname werd nog steeds een stijging genoteerd van 24% van het aantal mannen dat nog een poging ondernam tot geslachtsgemeenschap, van 26,6% van de mannen die Viagra innamen tot 50,6% van de mannen die met Cialis behandeld werden.

Resultaten van de PAIRS evaluatie tonen duidelijk dezelfde inzichten aan. Op een schaal van één tot vier werd de bezorgdheid om de planning van 2,55 bij Viagra patiënten verminderd tot 2,33 wanneer zij Cialis innamen. De seksuele spontaniteit verbeterde met een score van 2,94 bij Viagra tot 3,03 bij Cialis, en ook het seksueel zelfvertrouwen steeg van 2,61 bij Viagra tot 2,80 bij Cialis (hierbij blijft p<0.0005) . Alle merkbare verandering in de scores waren statistisch gezien zeker significant, wat belangrijk is voor een correcte interpretatie van scores met slechts kleine proportionele verschillen. Alle resultaten wijzen erop dat mannen beter reageren wanneer zij behandeld worden met het geneesmiddel Cialis. Het aantal patiënten dat één of meer nevenwerkingen als gevolg van dit onderzoek rapporteerden bleek voor Viagra op 8,9% en bleef voor Cialis beperkt tot 5,7%.

Bron : PR Newswire – 06/12/2004